voorwaarden en wedstrijdreglement

Hierbij willen we je informeren over;

 • de voorwaarden die we stellen aan een goed doel
 • het wedstrijdreglement

Bij vragen hierover, kan je terecht bij:

Kevin Vermeiren 
educatief medewerker
gezinsbond gewest Turnhout

kevin.vermeiren@gezinsbond.be

voorwaarden voor een goed doel

 • Gestelde goede doelen mogen enkel voortkomen vanuit een privé-initiatief die zoekt naar een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken.
 • Ze situeert zich op het gebied van gezondheid, (internationale) hulpverlening, natuur en milieu, cultuur, welzijn voor mens of dier, ... en hebben een altruïstische doelstelling.
 • De organisaties kunnen een continuïteit en duurzaamheid aantonen. Dit kan doormiddel van een uitgewerkte missie, visie en waardenbeleid én door het aantonen van een langer bestaan waarbij ook hun waarden (acties) uit het verleden voor zich spreken.
 • Het verworven prijzengeld mag enkel gebruikt worden voor doelen die in lijn liggen met de missie, visie en waarde van die organisatie, voor zolang ze niet indruisen tegen de maatschappelijke waarden die Gezinsbond vooropstelt.
 • De verkregen middelen dient men in te zetten voor het maatschappelijk belang.

Welke organisaties worden niet weerhouden?

 • Het mag dus in geen geval gaan om een investering, waaruit je weer geld of goederen terug kunt verdienen.
 • Het mogen dus geen organisaties zijn met een winstuitkering waarbij leden en/of bestuurders zich persoonlijk verrijken.
 • Ook moet het te controleren zijn of hun missie of activiteiten niet ingaan tegen de rechten van de mens.
 • Politieke organisaties en organisaties met uitsluitend religieuze activiteiten (of enkel bestemd voor de eigen geloofsgenoten) worden niet weerhouden daar zij slechts een aanbod bieden aan mensen die zich plaatsen achter diens geloof/visie.
 • Gezinsbond wil een pluralistische rol opnemen en daarbij organisaties ondersteunen die zich richten op de samenleving zonder voorkeur van religieus of politieke geloof/visie of waarbij men zich enkel richt naar beperkte (leden)kringen.

Bij vermoeden van misbruik, behoud de organisatie zich het recht het uitbetalen van het prijzengeld te weigeren. In die situatie zal een nieuwe winnaar worden uitgeroepen naar analogie van de rangschikking.

wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisator

Het grote Sint en Pietspel wordt georganiseerd door Gezinsbond gewest Turnhout vzw, Graatakker 150, 2300 Turnhout. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de gezinnen aan ‘Het grote Sint en Pietspel’ die de organisator organiseert via de het bedrijf DasBox, https://dasbox.be/hoe/over-ons/.
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement en van elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. In geval van betwisting geldt de beslissing van de organisator zonder verhaal.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle gezinnen, wonende te België, waarbij minstens 1 meerderjarig persoon aanwezig is (18 jaar) én minstens 1 deelnemend minderjarig (4 jaar – 18 jaar) kind. Verder genoemd als gezin.

Elk gezin kan maar 1 maal deelnemen aan onze wedstrijd.

Artikel 3: Voorwaarden om deel te nemen aan deze wedstrijd

De organisator zal het nodige doen opdat gezinnen kunnen spelen in hun eigen regio, doch kan de organisator hier anders over beslissen, zonder hiervoor akkoord te vragen van de gezinnen en zonder dat dit leidt tot een terugbetaling van de verkregen inschrijvingsgelden. De organisator behoudt zich hierbij het recht om samen te werken met naburige gemeentes en dit om efficiënt om te gaan met speelkamers en om de speelervaring bij de gezinnen te kunnen garanderen.
Gezinnen die zich inschrijven vóór 30/11/2020 hebben een gegarandeerde plek in de wedstrijd. Inschrijven nadien is nog mogelijk voor zover er nog plaats is in de voorziene speelruimtes. De datum waarop de afdeling de betaling van het inschrijvingsgeld ontvangt, zal gelden als datum van inschrijving.
Men kan alleen via een persoonlijk Messenger-account van Facebook deelnemen aan de wedstrijd. Bedrijfsaccounts kunnen niet deelnemen. Elk gezin mag maar 1 maal deelnemen aan onze wedstrijd. Dit om oneerlijke concurrentie tussen gezinnen te vermijden. Een winnaar kan tevens maar 1 keer winnen. 
De prijs verbonden aan deze wedstrijd, namelijk donatie van de opbrengsten van het spel, wordt enkel en alleen rechtstreeks toegekend aan het goede doel dat door de winnaar, eigenaar van het Messenger-account van Facebook, naar voor werd gedragen bij inschrijving. 
De wedstrijd staat open voor iedereen die op het Belgisch grondgebied woont, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van Gezinsbond vzw en zijn dochterorganisaties die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde plaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
Voor vrijwilligers van de betrokken afdeling is het toegelaten om het spel mee te spelen. Echter kunnen zij, noch hun gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde plaats wonen) worden uitgeroepen tot winnaar van het spel. Indien een vrijwilliger of een gezinslid van deze persoon, eerst zou eindigen, wordt het eerstvolgend gezin in rangschikking uitgeroepen tot winnaar van het spel, zolang ook zij niet vallen onder bovengenoemde uitsluitingen.
De winnaar stemt toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd, zonder enige compensatie.
Om deel te kunnen nemen aan onze wedstrijd dient het gezin zich te registreren via het geboden inschrijvingsformulier. Je inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld:

Vooropgestelde inschrijvingsgeld:

 • 7 EUR basisprijs: voor een niet-lid
 • 5 EUR voor een lid van Gezinsbond
 • 2 EUR voor gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming*, in het bezit zijn van een vrijetijd- of UITpas.

Indien een gezin geniet van een vermindering van het basis-inschrijvingsgeld, moeten zij kunnen aantonen dat zij ook effectief gebruik kunnen maken op de korting. Dit doet men door hun lid of kaartnummer te vermelden bij inschrijving.

De datum waarop we het inschrijvingsgeld ontvangen, geldt als datum van inschrijving.

Indien het gezin, bij navraag, geen gepast bewijs kan leveren, behouden we het recht om de nog te verkrijgen inkomsten te innen bij het gezin of behouden we ons de mogelijkheid het gezin de toegang tot het spel te ontzeggen, zonder dat hiervoor een terugbetaling of schadevergoeding gevraagd kan worden.
Nog voor aanvang van de wedstrijd moet de gezin zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met het reglement om te kunnen deelnemen.

Benodigdheden:

 • De gezinnen dienen zelf te beschikken over een smartphone of tablet.
 • Om het spel te kunnen spelen, dient het gezin zich vooraf te hebben geregistreerd bij Facebook Messenger. Deze registratie is nodig om de techniciteit en communicatie in het spel te kunnen garanderen.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.
Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

------------------------------------------------------------------------------------

*Afdelingen Tongerlo-Oosterwijk, Meerhout, Lichtaart, Tielen en Wortel bieden de mogelijkheid aan gezinnen, met recht op verhoogde tegemoetkoming, om aan een verminderd tarief deel te nemen. Deze manier van werken is voor onze organisatie nieuw en dient dus geëxperimenteerd te worden. Daarom vragen we ook gezinnen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming om hun recht aan te tonen door het inleveren van een klevertje van de mutualiteit. Na een positieve evaluatie kan deze manier van werken meer deel gaan uitmaken van onze toekomstige werking. Omdat het een nieuwe manier is van werken, vragen we ook het nodige begrip en behouden we ons voor mogelijke fouten.

---------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 4: Wedstrijdverloop

De wedstrijd vindt plaats op 05/12/2020. De wedstrijd zal, afhankelijk van de keuze van de betrokken afdeling, plaatsvinden tijdens een eerste tijdsblok van 10u30 tot 12u00 of tijdens een tweede tijdsblok van 15u30 tot 17u00. Het is aan het gezin om er zich van bewust te zijn bij welke afdeling hij/zij zich inschrijft en welk tijdsblok verbonden is aan zijn inschrijving.
Het is een gezin slechts toegestaan om 1 keer deel te nemen aan onze wedstrijd.
Bij inschrijving vermeld het deelnemend gezin het goede doel waarvoor zij wensen te spelen. Dit goed doel blijft vanaf het kenbaar wordt gemaakt, onveranderd.
In de week voor de start van de wedstrijd ontvangen de deelnemende gezinnen een mail met daarin uitleg over het spel, de spelcodes waarmee zij toegang krijgen tot een specifieke kamer en de contactgegevens van de hulplijn.
Om deel te nemen moet het deelnemend gezin verbinding maken met zijn/haar persoonlijke openbare Messenger-account van facebook.
Een 15 minuten voorafgaand aan het spel ontvangen de gezinnen de opdrachtenlijst die zij kunnen volbrengen. De keuze is aan hen welke opdrachten zij kunnen en willen vervullen.
Het is aan het gezin om hun eigen ‘mogelijkheden’ en ‘kunnen’ in te schatten en hiermee steeds rekening te houden met de keuze van opdrachten.
Tijdens het spel zal het gezin worden gevraagd foto’s van gegeven opdrachten in te sturen. Voor deze opdrachten krijgen zij punten.
Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft het gezin de organisator het onbeperkte recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding (aan het gezin) en vrij van (re)productierechten te publiceren via de communicatiekanalen van de Gezinsbond.
De gezinnen verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de organisator van iedere aanspraak door derden. De gezinnen dragen alle eigendomsrechten over aan de organisator.
Foto’s waarop mogelijk recht rust van derden, maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.
Tijdens het spel verzamelen gezinnen punten door het uitvoeren van opdrachten en insturen van foto’s. De punten die zij verkrijgen, bepalen de plaats van het gezin in de ranglijst.
Enkel en alleen wanneer het gezin binnen een bepaalde rang komt, worden andere gezinnen die boven en/of onder hen bevinden, kenbaar gemaakt. Dit om de gezinnen een extra speelervaring te bieden.
Per speelkamer zal er een winnaar worden aangeduid.
Over de uitslag van deze wedstrijd zal worden gecommuniceerd per mail aan alle gezinnen. Hierbij zal de winnaar van het spel kenbaar worden gemaakt alsook het goede doel dat het gezin voordraagt. Deelname aan het spel impliceert dat je akkoord gaat met het delen en verkrijgen van deze informatie.
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 5: Aanduiding van de winnaars

De rangschikking zoals die wordt aangeboden door DasBox is beslissend voor de aanduiding van de winnaar. Wanneer er een gelijke score is met de winnaar, zal het gezin, bovenaan de lijst worden uitgeroepen tot winnaar. Deze aanduiding berust zich op een voor de organisator onbekend algoritme. Op die manier behouden we onze onpartijdigheid.

Er zal een winnaar per speelkamer worden uitgeroepen.

De beslissing van de organisator wat betreft de aanduiding van de winnaars is onherroepelijk en definitief. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Volgende categorieën worden niet weerhouden als winnaar. Indien zij als winnaar eindigen, wordt het eerstvolgend gezin - dat niet behoort tot onderstaande groep - uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd:

 • Vaste en tijdelijke medewerkers van Gezinsbond vzw en zijn dochterorganisaties die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde plaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
 • Vrijwilligers van de betrokken afdeling, noch hun gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde plaats wonen) kunnen worden uitgeroepen tot winnaar van het spel.

De winnaar stemt toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd, zonder enige compensatie.

De organisator behoudt zich het recht om na te gaan of het reglement werd gerespecteerd, met name om elke gezin die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is de organisator niet verplicht alle deelnames systematisch te controleren en kan hij zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Artikel 6: Prijzen:

Aan onze wedstrijd zijn er geen prijzen verbonden waar het winnende gezin persoonlijk aanspraak op kan maken.
Elk gezin verbindt zich ertoe om een goed doel op te geven bij inschrijving. Dit goed doel blijft vanaf inschrijving onveranderd.
Een goed doel wordt enkel aanvaardt als het voldoet aan genoemde voorwaarden. De organisator behoudt zich ertoe om de organisaties te controleren en om voorgestelde doelen te weigeren indien deze zouden indruisen tegen de waarde, visie en missie van Gezinsbond.
We verdelen ons spel in verschillende speelkamers. Het aantal kamers dat we voorzien, zijn afhankelijk van de inschrijvingen. De winnaars worden per speelkamer geselecteerd. Het aantal winnaars is dus ook onderhevig van het aantal inschrijvingen.
De prijs die wordt geschonken betreft de opbrengst die verworven werd uit inschrijvingsgelden voor die betreffende speelkamer.
De winnaars van de wedstrijd worden via mail geïnformeerd. Bij de winnaars informeren we naar informatie over het door hen gekozen goed doel, opdat de middelen terecht komen op de plek die men voor ogen hield, rekening houdend met onderstaande uitsluitingen.
De prijs is niet ruilbaar voor een andere prijs en is niet overdraagbaar aan derden.

Voorwaarden voor een goed doel;

 • Gestelde goede doelen mogen enkel voortkomen vanuit een privé-initiatief die zoekt naar een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken.
 • Ze situeert zich op het gebied van gezondheid, (internationale) hulpverlening, natuur en milieu, cultuur, welzijn voor mens of dier, ... en hebben een altruïstische doelstelling.
 • De organisaties kunnen een continuïteit en duurzaamheid aantonen. Dit kan doormiddel van een uitgewerkte missie, visie en waardenbeleid én door het aantonen van een langer bestaan waarbij ook hun waarden (acties) uit het verleden voor zich spreken.
 • Het verworven prijzengeld mag enkel gebruikt worden voor doelen die in lijn liggen met de missie, visie en waarde van die organisatie, voor zolang ze niet indruisen tegen de maatschappelijke waarden die Gezinsbond vooropstelt.
 • De verkregen middelen dient men in te zetten voor het maatschappelijk belang.

Welke organisaties worden niet weerhouden?

 • Het mag dus in geen geval gaan om een investering, waaruit je weer geld of goederen terug kunt verdienen.
 • Het mogen dus geen organisaties zijn met een winstuitkering waarbij leden en/of bestuurders zich persoonlijk verrijken.
 • Ook moet het te controleren zijn of hun missie of activiteiten niet ingaan tegen de rechten van de mens.
 • Politieke organisaties en organisaties met uitsluitend religieuze activiteiten (of enkel bestemd voor de eigen geloofsgenoten) worden niet weerhouden daar zij slechts een aanbod bieden aan mensen die zich plaatsen achter diens geloof/visie.
 • Gezinsbond wil een pluralistische rol opnemen en daarbij organisaties ondersteunen die zich richten op de samenleving zonder voorkeur van religieus of politieke geloof/visie of waarbij men zich enkel richt naar beperkte (leden)kringen.

Bij vermoeden van misbruik, behoud de organisatie zich het recht het uitbetalen van het prijzengeld te weigeren. In die situatie zal een nieuwe winnaar worden uitgeroepen naar analogie van de rangschikking.

Artikel 7: Informeren en bezorgen van de prijzen

De winnaars worden per mail persoonlijk op de hoogte gebracht door de Gezinsbond.
De prijzen, de opbrengst van het gespeelde spel dat werd verzameld door middel van inschrijvingsgeld voor de betreffende speelkamer, worden rechtstreeks overhandigd aan het goede doel dat door de winnaar werd aangeduid. In overleg met de winnaar worden contactgegevens die hierbij belangrijk zijn uitgewisseld.

In geen geval kan de behaalde prijs ingeruild worden tegen andere producten, noch wordt hun waarde uitbetaald persoonlijk aan de winnaar.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart het gezin zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisator kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

In geen geval kan de organisator verantwoordelijk gehouden worden voor ongevallen, kosten, rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

De organisator is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulering van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.
De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer het gezin onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens doorgeeft die niet overeenkomen met zijn/haar inschrijvingsformulier en/of Messenger-account.
In de wetenschap dat de winnaars uitsluitend aangeduid worden op basis van een informaticaproces, weten en aanvaarden de gezinnen dat de organisator niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor een faling van de netwerken, verliezen, vertragingen of technische mankementen van het internet of de technische prestatieplichtingen die tussenkomen in de overdracht van de formulieren en de staat van de website.
Indien de wedstrijd deels of volledig moet worden uitgesteld, geannuleerd, gewijzigd of onderbroken wegens onvoorzienbare omstandigheden of voor redenen buiten de wil van de organisator om, zal deze laatste geen enkele verantwoordelijkheid treffen.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e- mail-communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Gezinsbond.

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy van de Gezinsbond.
De persoonlijke gegevens van de gezinnen worden verzameld door de organisator om de gezinnen van de wedstrijd te kunnen identificeren. Deze worden enkel overgebracht aan derden ten doel om het spel te kunnen garanderen (DasBox) én om het verloop van de schenking op een ordentelijke en warme manier te laten verlopen.
De gegevens worden eenmalig gebruikt om u van de winnaars en de goede doelen op de hoogte te brengen én om u uit te nodigen uw gegevens in de toekomst met ons te delen. Tevens willen wij in diezelfde communicatie de gezinnen vriendelijk uitnodigen om met ons onze organisatie uit te bouwen. Deze informatie is volledig vrijblijvend. Na deze communicatie worden uw gegevens verwijderd, tenzij u dit aan ons anders hebt aangegeven bij uw inschrijving. Men kan steeds op deze beslissing terugkomen door contact op te nemen met de betrokken afdeling.
Conform de bepalingen betreffende de bescherming van de privacy en de GDPR bij het behandelen van gegevens met een persoonlijk karakter heeft elke gezin het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden en heeft eveneens het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die hem aanbelangen en om deze gegevens recht te zetten door te schrijven naar de organisator, Gezinsbond gewest Turnhout vzw, Graatakker 150 te 2300 Turnhout of via gezinnenbond.gewest.turnhout@skynet.be. Om uw aanvraag vlot te laten verlopen vragen we u om u steeds kenbaar te maken en indien mogelijk ook mee te geven vanuit welke spelkamer u speelde. Het gezin heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.

Artikel 10: Aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de gehele aanvaarding van dit reglement in, zonder voorbehoud, inclusief eventuele annuleringen, schorsingen of laattijdige aanpassingen die nodig zouden zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. In de mate van het mogelijke zullen de gezinnen op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen. Noch de gezinnen, noch andere personen zullen in dat geval kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding. Bij deelname aan de wedstrijd moet de gezin zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met het reglement om te kunnen deelnemen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Gezinsbond zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken gezin(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Artikel 11: Communicatie

Naast de communicatie zoals vermeld in bovenstaande artikels zal er geen enkel(e) briefwisseling, e-mailverkeer of telefonische communicatie met de organisator verlopen over deze wedstrijd.

Art. 12: Toepasselijk recht.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische Recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

sint en piet, gezinsbond, turnhout, online, corona, in je eigen bubbel, gezinnen

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.