Wedstrijdreglement Op KempenTocht

Op Kempentocht Fotowedstrijd

Wedstrijdreglement

(Juli - Augustus 2020)

 1. De fotowedstrijd via Facebook wordt georganiseerd door Gezinsbond vzw, Gewest Turnhout, Graatakker 150, 2300 Turnhout. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de fotowedstrijd die de organisator organiseert via Facebook. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement en van elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. In geval van betwisting geldt de beslissing van de organisator zonder verhaal. Het reglement kan steeds geraadpleegd worden via de lokale afdelingswebsites:

- Geel.gezinsbond.be
- Herenthout.gezinsbond.be 
- Arendonk.gezinsbond.be
- Hoogstraten.gezinsbond.be
- Beerse.gezinsbond.be
- Tielen.gezinsbond.be
- www.gezinsbond.be/gewest/turnhout

2. Deelnemingsvoorwaarden:  Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via Facebook, met gebruik van de evenementenpagina. Vermeld minstens je gezinsnaam, #naamvandewandeling en de gemeente van waar je komt  Men kan alleen via een persoonlijk Facebook-account deelnemen aan de wedstrijd. Bedrijfsaccounts kunnen niet deelnemen. Elke deelnemer mag meerdere keren deelnemen via zijn/haar persoonlijk Facebook-account, maar kan maximum één prijs winnen. De prijs wordt enkel uitgekeerd aan de eigenaar van de Facebook-account.  De wedstrijd staat open voor iedere deelnemer die op het Belgisch grondgebied woont, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van Gezinsbond vzw en zijn dochterorganisaties die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde plaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. De organisator behoudt zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd.  De winnaar stemt toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd, zonder enige compensatie. 
 
3. Wedstrijdverloop  De wedstrijd vindt plaats van 01/07/2020 tot en met 31/08/2020  Om deel te nemen moet de deelnemer verbinding maken met zijn persoonlijke openbare facebook-account en de leukste foto posten van zijn wandeling op ons evenementenpagina -  https://www.facebook.com/events/1525467260962469/. Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd dient men bij de foto van zijn of haar wandeling volgende info met ons te delen:

- Naam van het gezin
- Gemeente waar men woont
- De hashtag (#) die hoort bij de wandeling die je koos. Hieronder vermelden we graag nog eens de
  mogelijkheden:

#BezigGeel,
#MetvriendelijkeTielen,
#Snuffeleninarendonk,
#Hoogstratenongezienplezant,
#StapvoetsdoorHerenthout

Enkel foto's die aan bovenstaande eisen voldoen, zijn geldig.   Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de organisator het onbeperkte recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding (aan de deelnemer) en vrij van (re)productierechten te publiceren via de communicatiekanalen van de Gezinsbond.  De deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de organisator van iedere aanspraak door derden. De deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de organisator.  Foto’s waarop mogelijk recht rust van derden, maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.   Over de uitslag van deze wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.  De organisator zal op 30/09/2020 een winnaar aanduiden.  Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico 
op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat verband. 
 
4. Prijzen  Door deel te nemen aan onze wedstrijd maken deelnemers de kans om een exclusieve toegang te winnen tot onze filmfestival. De prijs is enkel geldig voor de winnaar en diens direct inwonende gezinsleden (gezinsleden die zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres). De toegang tot het filmfestival is voor het winnend gezin gratis. Per wandeling zal een winnaar genomineerd worden.  De winnaars van de wedstrijd worden via Facebook opgeroepen hun contactgegevens door te geven aan de organisator.  De prijs is niet omruilbaar voor een andere prijs en is niet overdraagbaar aan derden. Omwille van de huidige situatie kiezen we ervoor om nog geen concrete informatie te delen.  De winnaars zullen op de hoogte worden gehouden wanneer er meer informatie beschikbaar is over het filmfestival. Mocht ons festival door heirkracht niet kunnen plaatsvinden, voorziet het gewest een alternatieve prijs die gelijkaardig is aan de huidige prijs.
 
5. Aansprakelijkheid  Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisator kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.  De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.   De organisator is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulering van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.  De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens doorgeeft die niet overeenkomen met zijn/haar Facebookprofiel.  Indien de organisator genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan de organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook jegens de organisator. 
 
6. Persoonlijke gegevens  Bij oproep is men verplicht persoonlijke gegevens zijn mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd m.n wedstrijd prijs. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy van de Gezinbond. 
De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden verzameld door de organisator om de deelnemers van de wedstrijd te kunnen identificeren. Deze worden enkel overgebracht aan derden ten doel de prijzen te verzenden. 
De gegevens worden verwijderd meteen nadat de wedstrijd is afgelopen. Conform de bepalingen betreffende de bescherming van de privacy en de GDPR bij het behandelen van gegevens met een persoonlijk karakter heeft elke deelnemer het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden en heeft eveneens het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die hem aanbelangen en om deze gegevens recht te zetten door te schrijven naar de organisator, Gezinsbond vzw, gewest Turnhout, Graatakker 150 te 2300 Turnhout of via gezinsbond.gewest.turnhout@skynet.be. De deelnemer heeft ook het recht om de  Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten. 
 
Art. 10: Toepasselijk recht. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische Recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan. 

Op Kempentocht, wedstrijdreglement, gezinsuitstap, gezin, Gezinsbond, wedstrijd, fotowedstrijd, wandelen

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.